Marijampolės metrologijos inspekcija: „Pažeidimų nemažėja“

Dažnai tenka girdėti verslininkų ar prekybininkų nusiskundimus, kad Lietuvoje sukurta per daug juos kontroliuojančių institucijų, tačiau atliktų patikrinimų rezultatai rodo, kad net ir gavę pranešimą apie planuojamą patikrinimą, įmonių vadovai nesistengia ištaisyti pažeidimų.

Lietuvos metrologijos inspekcijos (toliau – LMI, Inspekcija) misija – apsaugoti vartotojus ir valstybės interesus nuo neteisingų matavimų padarinių, apsaugoti šalies rinką nuo reikalavimų neatitinkančių matavimo priemonių ir fasuotų prekių. Inspekcija prižiūri, kaip gamintojai, pardavėjai ir naudotojai, naudodami matavimo priemones tiesioginio pardavimo sandoriuose atsiskaitymams bei kitose teisinio metrologinio reglamentavimo srityse (sveikatos apsaugos, veterinarijos, aplinkos apsaugos bei darbuotojų saugos ir sveikatos ir kt.) laikosi Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo ir kitų metrologijos srities teisės aktų nustatytų reikalavimų. LMI pagal savo kompetenciją tiria ir nagrinėja Metrologijos įstatymo pažeidimus, praneša Europos Komisijai ir kitoms valstybių narių įgaliotoms institucijoms apie pažeidimus, nustatytus vykdant rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje. LMI taip pat vykdo fasuotų prekių (maisto, ne maisto) kiekio, nurodyto ant pakuočių ar etiketėse, ir matavimo indų, skirtų skysčiams laikyti, pervežti ar tiekti, kontrolę.

2019 metais Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyriaus (LMI Marijampolės apskrities skyrius) darbuotojai, vykdydami teisinę metrologinę priežiūrą ir su ja susijusią rinkos priežiūrą teisinės metrologijos srityje, atliko 311 patikrinimų, iš jų 281 patikrinimas atliktas prieš 10 darbo dienų raštu informuojant įmones apie planuojamus patikrinimus. Kad įmonei būtų lengviau pasiruošti planiniam patikrinimui, kartu su pranešimu siunčiamas ir kontrolinis klausimynas. Apie 89 proc. patikrinimų buvo atliekami naudojant kontrolinius klausimynus. Su minėtais klausimynais galima susipažinti LMI tinklalapyje.

59 patikrinimų metu nustatyta teisinės metrologijos reikalavimų pažeidimų, kas sudaro 19 proc. nuo visų atliktų patikrinimų. 22 įmonės pašalino pažeidimus per įspėjamąjį 10 darbo dienų laikotarpį ir atliko metrologines patikras 36 matavimo priemonėms (toliau – MP).

Palyginti su 2018 metais, situacija atrodo pablogėjusi: pažeidimų MP naudojimo ir fasuotų prekių srityje padaugėjo 2,6 proc., tačiau, sumažėjo įmonių, pasitikrinusių matavimo priemones po pranešimo (apie 2,3 proc.).

Atlikti patikrinimai taksi, valymo ir skalbimo paslaugas teikiančiose įmonėse, pramonės, energijos gamybos, geriamo vandens tiekimo įmonėse, vaistus parduodančiose ir gaminančiose vaistinėse, veterinarijos vaistinėse ir gydyklose, kelių policijoje, įmonėse, kurios turi leidimus vykdyti mažmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis iš grupinių rezervuarų, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių švietimo (mokyklose, lopšeliuose-darželiuose, globos namuose ir kt.) įstaigose, įmonėse, atliekančiose elektrinius matavimus (žaibosauga, įžeminimo varžų, izoliacijos varžos matavimas ir t. t.), degalų (benzino, dyzelino) bei automobilinių dujų degalinėse, prekybos, viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse.

Pažeidimai nustatyti geriamo vandens tiekimo įmonėse, vaistinėje, įmonėje, kuri turi leidimą vykdyti mažmeninę prekybą suskystintomis naftos dujomis iš grupinių rezervuarų, maitinimo paslaugas teikiančių įmonių švietimo įstaigose, suskystintų automobilinių dujų degalinėse, prekybos ir viešojo maitinimo įmonėse, turgavietėse. Dažniausiai pasitaikantys pažeidimai: matavimo priemonės buvo naudojamos be galiojančios metrologinės patikros, dujų degalinėse patikrinus dozavimą nustatyta, kad dozatorių faktinė santykinė tūrio matavimo paklaida viršijo leistiną ±1,0 proc. paklaidą. Pažeidimus MP naudojimo srityje lemia ūkio subjektų metrologijos srities teisės aktuose nustatytų reikalavimų nesilaikymas, atsakingi asmenys nepateikia MP periodinei patikrai, MP naudojamos nesilaikant gamintojo parengtų techninių MP aprašų ir kt.

2019 m. pagal darbo planą buvo atliekama fasuotų prekių kiekio priežiūra prekybos įmonėse ir pas gamintojus (importuotojus). Buvo atlikta 54 patikrinimai prekybos įmonėse, 8 gamybos įmonėse ir 1 pas importuotoją. Nustatyti 27 pažeidimai. Patikrinta 2627 maisto ir ne maisto produktų fasuotės, iš jų 263 (10 proc.) neatitiko nustatytų reikalavimų.

Tokiais atvejais, kai fasuotės neatitinka nustatytų reikalavimų, prekiautojams duodami nurodymai išimti kiekio reikalavimų neatitinkančias prekes iš prekybos, jų nepardavinėti ar grąžinti gamintojams ir tik šių nurodymų nevykdantys prekiautojai yra baudžiami.

Fasuotų prekių gamintojams sunkiau pasinaudoti taikoma išankstinio įspėjimo praktika, kuomet ūkio subjektas prieš 10 d. d. įspėjamas apie planuojamą atlikti patikrinimą. Gamintojai negali operatyviai pakeisti fasavimo linijų proceso, kad būtų fasuojamos kiekio reikalavimus atitinkančios prekės.

Prekių kiekio pažeidimus daugeliu atvejų lemia ūkio subjektų fasavimo proceso tinkamos kontrolės stoka.

Vadovaujantis priežiūros naštos mažinimo ūkio subjektams principais, visų pirma buvo siekiama, kad ūkio subjektų veikla atitiktų teisės aktų reikalavimus, o ne juos bausti ar taikyti jiems sankcijas. Siekiant mažinti ūkio subjektų priežiūros naštą, LMI interneto svetainėje yra paskelbta informacija apie ūkio subjektų galimybę ir sąlygas būti įtrauktiems į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ ir tai reikštų, kad 3 metus nebus planuojama tikrinti šių ūkio subjektų. 2019 m. į ,,Baltąjį sąrašą teisinės metrologijos srityje“ buvo įtrauktos 2 Marijampolėje esančios įmonės.

LMI Marijampolės apskrities skyrius nuolat vykdo ir prevencinį darbą. 2019 m. buvo surengti 3 susitikimai su verslininkais, kurių metu verslininkai supažindinti su teisinės metrologijos reikalavimais, atsakyta į jiems kylančius klausimus. Konsultavimo renginiuose ir individualiai konsultuoti 44 ūkio subjektai.

Norime pažymėti, kad nuo 2020 m. gegužės 1 d. juridiniams ir fiziniams asmenims įsigalios griežtesnė atsakomybė, padidintos pagal ANK skiriamos baudos  bei numatyta atsakomybė ne tik juridinių asmenų vadovams ar atsakingiems asmenims, bet ir patiems juridiniams asmenims.  Pagal Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymą bus baudžiamas pats juridinis asmuo, o ne jo vadovas ar atsakingas asmuo, numatytos baudos, skaičiuojamos procentais nuo metinių pajamų, vadinamosios „ekonominės sankcijos“.

 

Lietuvos metrologijos inspekcijos Marijampolės apskrities skyriaus informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE