Piniginės paramos teikimo pokyčiai 2022 metais

Marijampolės savivaldybės administracijos Piniginės paramos skyrius informuoja, ką svarbu žinoti apie būsto šildymo kompensaciją, išmokas vaikams, tikslines kompensacijas ir paramą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką 2022 metais.

Kompensacijos už šildymą

Nuo 2022 m. sausio 1 d. padidintas valstybės remiamų pajamų (toliau – VRP) dydis, taikomas apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją, todėl nepasiturintiems gyventojams bus kompensuojama didesnė būsto šildymo išlaidų dalis, be to,  daugiau nepasiturinčių gyventojų įgis teisę gauti šią kompensaciją:

 • bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui šildymo sezono metu už normatyvinį būsto plotą kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens vidutinių pajamų per mėnesį ir 2 VRP (258,0 Eur) dydžių kiekvienam bendrai gyvenančiam asmeniui (vietoj buvusio 1VRP (128,0 Eur) dydžio) arba 3 VRP (387,0 Eur) dydžių vienam gyvenančiam asmeniui (vietoj buvusio 1,5 VRP (192,0 Eur) dydžio). VRP nuo 2022-01-01  yra 129 Eur.
 • įtvirtinta būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydžio apskaičiavimo taisyklė, kai tame pačiame būste gyvenamąją vietą deklaravusios ir (ar) jį nuomojasi kelios bendrai gyvenančių asmenų grupės, įskaitant ir vienus gyvenančius asmenis, kurie už komunalines paslaugas atsiskaito pagal vieną sąskaitą (atsiskaitomąją knygelę), – būsto šildymo išlaidų kompensacijos dydis apskaičiuojamas tokia pačia tvarka kaip vienai bendrai gyvenančiai asmenų grupei, t. y. taikant 2 VRP (258,0 Eur) dydžius kiekvienam asmeniui.

Informuojame, kad tais atvejais, kai sprendimas dėl būsto šildymo išlaidų kompensacijos skyrimo priimtas iki 2022-01-01 (pvz., pagal 2021 m. spalio mėnesį pateiktą prašymą-paraišką piniginei socialinei paramai gauti būsto šildymo išlaidų kompensacija paskirta nuo spalio iki 2022 m. balandžio mėnesio), nuo 2022-01-01 apskaičiuojant būsto šildymo išlaidų kompensaciją taikomos naujos įstatymo nuostatos (t. y. visais atvejais, tiek būstą šildant centralizuotai, tiek kito kuro rūšimis, būsto šildymo išlaidų kompensacija už sausio mėnesį ir vėlesnius mėnesius apskaičiuojama taikant padidintus VRP dydžius). Gyventojams kompensacijos nuo 2022-01-01 bus perskaičiuojamos be atskiro prašymo, t. y. kreiptis niekur nereikės.

1 pavyzdys. Vienišo asmens pajamos – 450,0 Eur pensija.
Būsto šildymo  išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: (450,0 Eur – 387,0 Eur (3 VRP)) x 10 proc. = 6,30 Eur.
Tai reiškia, kad asmuo už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 6,3 Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (50  m2) kompensuojamos. Tad, jeigu vieno gyvenančio asmens sąskaita už būsto šildymą sudaro, pavyzdžiui, 50 Eur, jam bus kompensuojama 43,7 Eur (50,0 Eur-6,30 Eur).

2 pavyzdys. 4 asmenų šeima (2 suaugę + 2 vaikai), pajamos, kurios imamos kompensacijoms apskaičiuoti – 1100,0 Eur.
Būsto šildymo išlaidų kompensuojamosios dalies skaičiavimas: (1100,0 Eur – 1032 Eur (2 VRP x 4 šeimos nariai)) x 10 proc. = 6,80 Eur.
Tai reiškia, kad šeima už būsto šildymą pagal savo pajamas turi mokėti ne daugiau kaip 6,8 Eur, šią sumą viršijančios būsto šildymo išlaidos už normatyvinį būsto plotą (38+12+10+10=70 m2) kompensuojamos. Tad, jeigu šeimos sąskaita už būsto šildymą sudaro, pavyzdžiui, 110,0 Eur,  bus kompensuojama 103,20 Eur (110,0 Eur-6,80 Eur).

Išmokos vaikams

Nuo 2022-01-01 pasikeitė bazinės socialinės išmokos dydis nuo 40,00 Eur/mėn. iki 42 Eur/mėn., todėl didėja visų išmokų, mokamų pagal Išmokų vaikams, Paramos mirties atveju ir Socialinės paramos mokiniams įstatymus, dydžiai.

Tikslinių kompensacijų bazė padidėjo  nuo 120,0 Eur/mėn. iki 126,00 Eur/mėn., todėl keičiasi pagalbos (priežiūros) ir slaugos tikslinių kompensacijų dydžiai.

Išplėstas vienkartinės išmokos įsikurti panaudojimo sąrašas – vienkartinė išmoka įsikurti galės būti panaudojama mopedui, motociklui, jeigu asmuo turi galiojantį vairuotojo pažymėjimą, kuriuo patvirtinama asmens teisė vairuoti atitinkamos kategorijos motorinę transporto priemonę, dviračiui, motoriniam dviračiui (taip pat elektriniam paspirtukui) ar paspirtukui be variklio įsigyti.

Padidintas ir diferencijuotas globos (rūpybos) išmokos dydis pagal vaiko amžių ir poreikius:

 • vaikams iki 6 metų skiriama 5,2 bazinės socialinės išmokos (toliau – BSI) dydžio
  (2022 m. – 218,4 Eur, nes BSI dydis 2022 m. – 42 Eur) išmoka per mėnesį;
 • vaikams nuo 6 iki 12 metų – 6 BSI (252 Eur) išmoka per mėnesį;
 • vaikams nuo 12 iki 18 metų, neįgaliems vaikams, neatsižvelgiant į jų amžių, ir buvusiems globotiniams iki 24 metų, kuriems globa (rūpyba) pasibaigia dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo ir kurie mokosi ar studijuoja – 6,5 BSI (273 Eur) išmoka per mėnesį.

Pratęstas globos (rūpybos) išmokos tikslinio priedo (4 BSI dydžio (2022 m. – 168 Eur) mokėjimas buvusiam globėjui (rūpintojui) – šeimai, šeimynai, globos centrui, jeigu pasibaigus vaiko globai (rūpybai) dėl pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo asmuo lieka gyventi ir yra išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) šeimoje, šeimynoje ar globos centre, kuriuose iki pilnametystės, emancipacijos ar santuokos sudarymo jam buvo nustatyta globa (rūpyba), ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą iki jam sukaks 23 metai, įskaitant atvejus, kai asmuo išlaikomas (nemokamai gauna nakvynę, maistą ir kitas paslaugas) ir bendrojo ugdymo mokyklos, profesinio mokymo teikėjo bendrabutyje ar vaikų socializacijos centre.

Padidinta asmenų, kuriems skiriama ir mokama išmoka vaikui, amžiaus riba nuo 21 metų iki 23 metų. Taip pat sudaryta galimybė išmoką vaikui skirti ir tais atvejais, kai pagal bendrojo ugdymo programą besimokantiems asmenims profesinio mokymo teikėjai yra suteikę akademines atostogas dėl ligos, nėštumo ar vaiko priežiūros.

Nustatyta, kad išmoką besimokančio ar studijuojančio asmens vaiko priežiūrai turi teisę gauti ir pagal bendrojo ugdymo programą besimokantys vaiko tėvai, įtėviai, globėjai.

Tikslinės kompensacijos

Tikslinių kompensacijų bazė padidėjo nuo 120,00 Eur/mėn. iki 126,00 Eur/mėn., todėl keičiasi pagalbos (priežiūros) ir slaugos tikslinių kompensacijų dydžiai.

Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką

Siekiant nustatyti aiškesnį ir skaidresnį paramos užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką teisinį reguliavimą, nuo 2022 m. įsigaliojo LR paramos mirties atveju įstatymo pasikeitimai. Nustatyta, kad dėl paramos palaikams parvežti galės kreiptis bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jeigu teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dieną atitiks visas šias sąlygas:

 • vieno gyvenančio asmens vidutinės pajamos arba vienam asmeniui, jeigu jis yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų, tenkančios vidutinės pajamos per mėnesį yra mažesnės negu 3 valstybės remiamų pajamų dydžiai (2022 m. – 387,0 Eur);
 • su mirusiu asmeniu mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys arba jo artimieji giminaičiai; jų nesant, asmenys, susiję su mirusiu asmeniu giminystės ryšiais (šoninė giminystės linija – pusbrolis, pusseserė, dėdė, teta, sūnėnas, dukterėčia) arba svainystės santykiais (tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių – posūnis, podukra, patėvis, pamotė, uošvė, uošvis, žentas, marti).
 • Dėl paramos palaikams parvežti besikreipiantis asmuo privalo pateikti dokumentus, patvirtinančius, kad jis su mirusiu asmeniu jo mirties dieną buvo bendrai gyvenantys asmenys, kad yra jo artimas giminaitis arba buvo susijęs giminystės ryšiais (šoninė giminystės linija) arba svainystės santykiais tarp vieno sutuoktinio ir antro sutuoktinio giminaičių, jeigu valstybės registruose (kadastruose), žinybiniuose registruose arba valstybės informacinėse sistemose ar kitose informacinėse sistemose nėra duomenų, patvirtinančių šį faktą.
 • Nustatytas konkretus gaunamų pajamų vertinimo ir nustatymo laikotarpis teisei į paramą palaikams parvežti. Bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens gaunamos pajamos teisei į paramą palaikams parvežti bus apskaičiuojamos pagal 3 kalendorinių mėnesių iki teisės į paramą palaikams parvežti atsiradimo dienos (kada buvo išduotas (išduoti) paskutinis (paskutiniai) dokumentas (dokumentai), įrodantis (įrodantys) patirtas palaikų parvežimo į Lietuvos Respubliką išlaidas) gautas pajamas arba pagal mėnesio, kurį atsirado teisė į paramą palaikams parvežti, gautas pajamas.
 • Atsižvelgiant į tai, kad laidojantis asmuo gali būti ne tik fizinis asmuo, bet ir juridinis asmuo, numatyta, kad laidojantis asmuo dėl laidojimo pašalpos gavimo gali kreiptis į savivaldybės administraciją ne tik pagal savo deklaruotą gyvenamąją vietą, bet ir pagal juridinio asmens buveinės adresą.

Marijampolės savivaldybės administracijos
Piniginės paramos skyrius

NAUJŲ IŠMOKŲ DYDŽIŲ LENTELĖ

Išmokos pavadinimas Išmokos dydis Išmokos dydis iki 2021-12-31,  Eur Išmokos dydis nuo 2022-01-01, Eur
IŠMOKOS PAGAL IŠMOKŲ VAIKAMS ĮSTATYMĄ

 Bazinė socialinė išmoka (toliau – BSIiki 2021-12-31 – 40,0 Eur, nuo 2022-01-01 – 42,0 Eur

Vienkartinė išmoka nėščiai moteriai 6,43 BSI 257,20 270,06
Vienkartinė išmoka gimusiam vaikui ar įvaikintam vaikui 11 BSI 440,0 462,0
Išmoka vaikui 1,75 BSI 70,0 73,50
Papildoma išmoka vaikui  šeimoms, auginančioms (globojančioms)  1 ar 2 vaikus, jeigu bendrai gyvenančių asmenų pajamos vienam asmeniui per mėn. < 2,0 VRP  dydžio (250,0 Eur, nuo 2021-01-01 – 256,0 Eur) vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 21 m., jeigu  jis  mokosi pagal  bendrojo  ugdymo 1,03 BSI 41,2 43,26
Papildoma išmoka vaikui, šeimoms, auginančioms (globojančioms)  3 ir daugiau vaikų bei vaikams, kuriems nustatytas neįgalumo lygis arba 55 procentų ir mažesnis darbingumo lygis, vaikui nuo gimimo dienos iki 18 metų (arba iki 21 m., jeigu  jis  mokosi pagal  bendrojo  ugdymo programą) 1,03 BSI 41,20 43,26
Išmoka privalomosios pradinės karo tarnybos kario vaikui 1,5 BSI 60,0 63,0
 Globos (rūpybos) išmoka 4 BSI

iki 6 m. – 5,2 BSI

160,0

218,40
nuo 6 iki 12 m. – 6 BSI; 252,0
nuo 12 iki 18 m. (iki emancipuotas ar iki santuokos) – 6,5 BSI; 273,0
vaikui, kuriam nustatytas neįgalumo lygis, – 6,5 BSI. 273,0
Globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas kuriam   globa (rūpyba)  nustatyta šeimoje, šeimynoje, Globos centre 4 BSI 160,0 168,0
Vienkartinė išmoka įsikurti 75 BSI 3000,0 3150,0
Išmoka besimokančio ar studijuojančios asmens vaiko priežiūrai 6 BSI 240,0 252,0
Išmoka gimus vienu metu daugiau kaip vienam vaikui 4 BSI už 2 vaikus ir kiekvienam toliau didinama po 4 BSI 160,0  už 2 vaikus ir 160,0 už kiekvieną kitą vaiką (už trynukus ir t.t.) 168,0 už 2 vaikus ir                 168,0 už kiekvieną kitą vaiką (už trynukus ir t.t.)
Išmoka įvaikinus vaiką (24 mėnesius  nuo  teismo  sprendimo įvaikinti  įsiteisėjimo   dienos) 8 BSI 320,0 336,0
Vaiko laikinosios priežiūros išmoka 6 BSI 240,0 252,0
PARAMA MIRTIES ATVEJU
Laidojimo pašalpa 8 BSI 320,0 336,0
Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką 54 BSI 2160,0 2268,0
SOCIALINĖ PARAMA MOKINIAMS
Parama mokinio reikmenims įsigyti 2 BSI 80,0 84,0
Nemokamas maitinimas mokykloje 2,8 proc. BSI  pusryčiams ar pavakariams;

5 proc. BSI  pietums 5-12 klasių mokiniams;

4,5 pro. BSI pietums priešmokyklinių ir pradinių klasių mokiniams;

9,7 procento BSI maitinimui mokyklų organizuojamose vasaros poilsio stovyklose

1,12

2,0

1,8

3,88

1,18

2,10

1,89

4,07

SOCIALINĖ PAŠALPA

 Valstybės remiamos pajamos (toliau –VRP) iki 2021-12-31 –128,0 Eur, nuo 2022-01-01 – 129,0 Eur

1. Socialinė pašalpa vienam gyvenančiam asmeniui (neturi kitų pajamų) 1,4 VRP – iki 6 mėn.

1,2 VRP – nuo 6 iki 12 mėn.

1,1 VRP  – virš 12 mėn.

179,2

153,6

140,8

180,6

154,8

141,9

2. Socialinė pašalpa bendrai gyvenantiems asmenims (neturi kitų pajamų):
    pirmam asmeniui 1,1 VRP 140,8 141,9
    antram asmeniui 90 proc.*(1,1 VRP-0) 126,72 127,71
    trečiam asmeniui ir paskesniems asmenims 70 proc.*(1,1 VRP-0)  96,25 99,33
  Minimali socialinė pašalpa  1,45 1,45
TIKSLINĖS KOMPENSACIJOS

 Tikslinių kompensacijų bazė iki 2021-12-31 – 120,00 Eur, nuo 2022-01-01 – 126,0 Eur

Pirmojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis, 2,6 TKB 312,0 327,60
Antrojo lygio specialusis nuolatinės slaugos poreikis 1,9 TKB 228,0 239,40
Pirmojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis 1,1 TKB 132,0 138,60
Antrojo lygio specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis 0,6 TKB 72,0 75,60

 

Marijampolės savivaldybės administracijos inf.

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE