Apie Zyplių dvaro grafą: elgėtnamis Lukšiuose ir kita filantropinė veikla

Žinutės formos naujienos mus nukelia į 1912 metus. Tuo metu visa Lietuvos teritorija priklausė Rusijos imperijai. Lietuviška praėjusio amžiaus pradžios spauda aprauda netikėtai mirusį Zyplių dvaro savininą Tomą Potockį.

Pasak dienraščio, „Šį rudenį Varšuvoje staiga, širdies liga mirė ir palaidotas savo Pelenių kapuose (Lukšių parapijoje) a.a. grafas Tomas Potockis. Jis buvo Zyplių dvaro (Lukšių parapijoje, Naumiesčio pav., Suvalkų gubernijoje) savininkas ir tesulaukė 52 metų.

Nors grafas buvo tikras lenkas, ir be to dar ponas, vienok mūsų gadynėje tai buvo prakilnus dvarininkas. Vertas būti paminėtu.

Kaipo tikras kultūros žmogus, jisai buvo ne tiktai liuosas nuo lenkų šovinizmo, ne tiktai nevarė kenksmingos lietuviams lenkų endekų politikos, bet dar buvo prisidėjęs savo darbais ir turtais prie vietinių lietuvių įstaigų.

Grafas Tomas Potockis Lukšiuose įsteigė lietuvių ūkininkų ratelį. Ratelį sušelpė pinigais ir ūkio įrankiais – vertės apie 300 rublių. Prie šitos draugijėlės buvo prisirašę daugiau kaip trisdešimt ūkininkų. Bene tai buvo pirmutinė draugijėlė visoje Suvalkų gubernijoje.

Grafas taip pat buvo draugijų „Žagrė“ ir „Žiburys“ narys. Prie Lukšių „Žiburio“ skyriaus padėjo įsteigti elgėtnamį, kurį šelpė pinigais ir malkomis iki paskučiausių savo dienų. Taip pat buvo išrūpinęs leidimą lietuvių ūkio mokyklai dar pirm laisvės metų.

Įsteigdamas Suvalkuose lenkų prekybos mokyklą, pasistengė įsprausti įstatuose tokią pastabą: „Jeigu atsirastų vienoje klesoje 30 lietuvių mokinių, tai išguldymas greta lenkų kalbos galėtų būti vedamas ir lietuvių kalba.“

Grafas parašė keletą populiarių ūkio knygelių. Kurių dvi, regis buvo skirtos lietuviams, ir išverstos į lietuvių kalbą.

Reikia dar paminėti, kad a.a. grafas Potockis yra parašęs lenkų kalba keletą originalių dramų eilėmis iš lenkų istorijos. Grafo veikalus man teko matyti ir skaityti rankraščiuose, nes visi yra jie iki šiol išspausdinti, – nekrologą spaudoje užbaigia būsimasis Vasario 16 d. akto signataras Justinas Staugaitis.

Minimas lenkų grafas iš kitų dvarininkų tarpo išsiskyrė lietuvybės skatinimu. Teigiama, kad savo lėšomis rėmė ir rūpinosi būsimo skulptoriaus Vinco Grybo talentu. Paskutinis Zyplių dvaro savininkas Tomas Potockis 1912 metais atgulė senose Pelenių kaimo kapinėse. Netoli Lukšių esančiose kapinėse palaidoti ir nacių sušaudyto skulptoriaus Vinco Grybo tėvai.

Tomas Sušinskas

Sūduvos gidas

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE