Kvietimas į 1911 m. Marijampolėje vykusį renginį

P. Kriaučiūno g., 1911 m., Marijampolė

1910 metais laikraštyje „Lietuvos žinios“ sutinkama publikacija kviečianti dalyvius atvykti į pirmąją žemės ūkio parodą Marijampolėje.

Anot šaltinių, „Štai dešimčiai dienų suėjus atsivers Marijampolės paroda. Tai bus pirmutinė pačių lietuvių surengta paroda.

Parodos komitetas dirba kiek galėdamas, kad paroda pasisektų. Bet ir šiaip visiems lietuviams ypač Suvalkų gubernijos, pridera kiek imant, tą parodą paremti. Štai turime parodos kvieslį, kurį atsiuntė parodos komitetas. Dovanoms už geresnius parodoje pristatytus daiktus vienais pinigais yra skirta 1300 rublių, medalių ir pagiriamųjų laiškų.

Kas nori piniginių pelnų, tas tikrai parodoje neapsiriks, nes tie 1300 rublių reikia juk išdalyti, nekalbant apie tai, kad bus galima savo atsivežtus daiktus parduoti.

Bet ne viena pinigai lietuvius iki šiol į visuomenės darbą kvietė. Tai vis leidžia tikėtis, kad paroda nusiseks.

Laiko liko jau nedaug. Jie kas, lietuvišku būdu, savo nerangumui pasiduodamas, apie tą parodą nesirūpino, tegul dabar skubinasi, ką geresnio turi, parodon išstatyti. Tegul nemano, jog nėra čia ko man prasidėti. Ne, vyručiai. Ant visų susipratusių lietuvių guli pareiga parodos pasisekimui pagelbėti. Reikalinga, kad paroda išeitų tikrai naudinga.

Tegul ūkininkai nugabena tenai savo užaugintus geresnius gyvulius. Tegul parodo savo javus, vaisius, daržoves, padarus, prietaisus ir kitus naudingus pramanymus.

Amatininkai ir pribūkite su savo išdirbimais. Kurpiai, staliai, siuvėjai, kalviai, šaltgeležiai atsišaukite. Moterys parodykite savo rankų darbus: verpalais, audiniais, mezgimais, siuvinėjimais ir kitais knibiniais. Neužmirškite ir valgomųjų daiktų( kumpių, skilandžių, sūrių, girų, midaus) ir naminių pagrąžinimų.

Mergelės papuoškite parodą gėlėmis, vazonuose ar darželiuose pasodintuose. Intaisykite rūtų darželį.

Pabrikantai parodoje irgi nemažai naudos gali turėti. Suvalkų gubernijos lietuviai gali daug jų išdirbinių išpirkti. Taigi suveskite į pažintį su savo išdirbinimais.

Bet visko čia ir neišpasakosi, ką gali parodoj išstatyti.

Jeigu į jomarkus mūsų žmonės suveža daugybę daiktų pardavimui, tai parodon kurkas naudingiau yra pasirodyti, nes už pirkinius ir brangiau moka ir dar dovanas duoda. Paroda, tai irgi jomarkas, tik parinktųjų daiktų.

Be to parodoje bus kasdien paskaitos, pamokymai, kur galima bus pasimokyti, kaip žemė geriau dirbti, kaip iš gyvulių didesnis pelnas turėti ir ką naudingo yra kitur apšviestesni ūkininkai prasimanę.“

Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas

Print Friendly, PDF & Email
Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE