Senosios Marijampolės kareivinės: foto studija, vaikų darželis, knygų rišykla

Marijampolė pasitinkant A. Smetoną

Marijampolėje 1923 metais savo gyvavimo istoriją pradėjo vytenėnai – Lietuvos kunigaikščio Vytenio 9-to pėstininkų pulko kariai.

1931 metų Lietuvos kariuomenės leistame žurnalo „Karys“ publikacijoje atsiskleidžia Marijampolę dabinusių Vytenio pulko vyrų kasdienybė.

Anot pasakojimo, „Pulko vadovybė nustatė tam tikrą tvarką ir taisykles. Buvo duoti įsakymai, kokiu būdu puošti kareivines iš vidaus. Norėta išgauti daugiau jaukumo ir grožio. Tuo reikalu išleistas įsakymas su brėžiniais. Įsakyme nurodyta, kur ir kokie paveikslai kabinami ant sienų. Kuopoms duota karingų obalsių, kurie itin gražiai išpaišomi ir padedami į rėmus po stiklu.

Šį rudenį į Marijampolės kareivines atkėlė per šimtą kareivių klaipėdiečių. Buvo manyta, kad dauguma jų lietuviškai nemokės. Tačiau iš naujai atkeltų nemokančių tinkamai lietuvių kalbos atsirado vos „desėtkas“.

Marijampolės moterų karių draugijos skyriaus valdybos rūpesčiu pulke veikia priešmokyklinio amžiaus vaikučiams auklėti skirta įstaiga – darželis. Čia vaikai praleidžia pusę dienos. Juos prižiūri ir jiems vadovauja vedėja. Darželį lanko tik karių vaikai.

Netrukus darželio patalpos tapo erdvesnės. Į naujų patalpų vaikams atidarymo iškilmes atsilankė pulko vadas su žmona, vaikų tėvai ir kviestiniai svečiai. Marijampolės pulko kapelionas atliko pašventinimo procedūrą. Vėliau svečiai buvo pakviesti arbatėlės.

Jau beveik metus Vytenio pulke Marijampolėje veikia batų dirbtuvė. Nuolat dirba per dešimt žmonių. Vyresniuoju batsiuviu dirba laisvai samdomas vyras. Atėjęs užsirašai, gauni kvitą ir tikrai žinai, kad skirtą dieną atgausi. Ant sienos kabo kainoraštis, todėl varginti liežuvio klausinėjant apie kainas nereikia. Palyginus su miesto kainomis kareivinėse visi batai per dešimt litų pigiau.

Kapeliono kunigo Petrausko pastangomis pulko bibliotekos knygos laikomos gan didelėje švaroje ir gražiai įrištais viršeliais. Prie bibliotekos yra dar du žmonės: knygų rišimo ir aptaisymo specialistai. Kiekvieną naujai gautą ar iš pasilinksminimo pramogų lėšų nupirktą knygą neduodama niekam skaityti, bet tuoj pat duodama aptaisyti.

Neseniai Vytenio pulkas įsigijo savo foto studiją. Ją įrengė viename iki šiol apleistame namelyje. Fotografu paskirtas gan geras specialistas, kuris kasdien padaro daug nuotraukų. Nuotraukas daro už mažą atlyginimą.

Buvo egzaminuojami jaunieji pulko kareiviai. Iš 154 visiškai analfabetų, per palyginamai trumpą laiką, kariuomenėje išmoko skaityti ir rašyti beveik šimtas vyrų. Po egzaminų Įgulos bažnyčioje, Vytauto gatvėje, pamaldų metu jaunieji kareiviai priėmė priesaiką. Įgijo pirmąjį eilinio laipsnį.

Kariuomenės intendantūros Marijampolėje duonos kepykla aptarnauja tik Vytenio pulką. Kasdien patiekia tokį duonos kiekį, koks yra reikalaujamas pagal žmonių skaičių. Kepyklą aptarnauja devyni laisvai samdomi darbuotojai. Duona kur kas geresnė, nei privačiose kepyklose mieste,“ – apžvalgą baigia Marijampolėje tarpukaryje tarnavęs karys.

Sūduvos gidas logotipas

Tomas Sušinskas

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE