Birželio 11 sukviestas Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis

Birželio 11 sukviestas Kazlų Rūdos savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos posėdis, kuriam vadovavo Reda Kneizevičienė, Administracijos direktorė. Komisijos posėdyje taip pat dalyvavo Kazlų Rūdos savivaldybės mero pavaduotojas Marius Žitkus, Administracijos darbuotojai, Kazlų Rūdos sporto centro atstovė ir Kazlų Rūdos savivaldybės kultūros centro direktorė.
Posėdyje apsvarstyta susidariusi padėtis dėl pastaruoju metu įsivyravusios kaitros bei priimti nutarimai: įpareigoti Švietimo įstaigų vadovus užtikrinti ugdymo patalpų atitikimą Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2011 m. rugpjūčio 10 d. įsakymu Nr. V-773 patvirtintų Lietuvos higienos normų HN 21:2017 reikalavimus („Mokykla, vykdanti bendrojo ugdymo programas. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai” nurodyti Higienos normų reikalavimai mokyklos mikroklimatui: šiltuoju metų laikotarpiu mokymo klasėse, mokymo kabinetuose oro temperatūra turi būti ne aukštesnė negu 28°C. Mokymo patalpose, kaip ir numato Higienos norma, kabinetuose turi būti užtikrinta natūralaus vėdinimo per atidaromus langus galimybė), o pastebėjus patalpų neatitikimą Higienos normų reikalavimams nutraukti ugdymo procesą; raštu informuoti ugdymo įstaigas, kad atsižvelgiant į karštus orus, būtina atkreipti mokinių ir jų tėvų dėmesį į tinkamą mokinių aprangą ir informuoti dėl ugdymo proceso koregavimo. Mokyklos, koreguodamos ugdymo procesą, organizuotų mokymąsi vėsesnėse mokyklos patalpose, kuriose oro temperatūra yra žemesnė; pertvarkytų pamokų tvarkaraštį – trumpintų pamokas arba būtų organizuojama tik dalis pamokų iki įšyla oro temperatūra klasėse, o kitą dalį ugdymo proceso organizuotų kitose aplinkose ir kt., taikytų kitus ugdymo proceso koregavimo būdus, o esant situacijai, keliančiai pavojų mokinių sveikatai, leisti mokiniams į mokyklą neatvykti, o šios dienos būtų įskaičiuotos į ugdymo dienų skaičių.

 

 

Kazlų Rūdos savivaldybės informacija 

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas

TAIP PAT SKAITYKITE