IN MEMORIAM PRANAS POVILAITIS

Kaip patikėt, kad išeini…

Lapkričio 5 d. netekome ekonomisto, visuomenininko, Tautos fondo tarybos nario, lietuvių krikščionių demokratų išeivijoje vadovo, nuolatinio krikščionių demokratų Lietuvoje rėmėjo, puikaus žmogaus Prano Povilaičio.

P. Povilaitis gimė 1924 m. gruodžio 8 d. Šunkarių – Valakbūdžio kaime, Šakių apskrityje. Mokėsi Šakių „Žiburio“ gimnazijoje, kurią baigė 1944 m. 1946-1949 m. studijavo humanitarinius mokslus Vokietijoje Erlangeno universitete, o persikėlęs į JAV, ekonomikos ir administravimo mokslus tęsė Helenos universitete. Iki 1989 m. dirbo finansininku plieno pramonės įmonėje Čikagoje.

Visuomeninėje lietuviškoje veikloje reiškėsi nuo gimnazijos laikų. Čikagoje buvo studentų ateitininkų skyriaus pirmininkas. Nemažai prisidėjo kuriant Pasaulio lietuvių katalikų bendriją, buvo jos Vykdomojo komiteto pirmininkas. Darbavosi Amerikos lietuvių taryboje, Vyriausiajame Lietuvos išlaisvinimo komitete. Nuo 1962 m. – Krikščionių demokratų sąjungos narys, nuo 1989 m. – generalinis sekretorius. Rašė ir redagavo krikščionių demokratų sąjungos biuletenį, prisidėjo perduodant „Tėvynės sargo“ žurnalo leidybą Lietuvai. 1997 m. Lietuvoje dalyvavo LKDP suvažiavime, kur buvo išrinktas jos tarybos nariu. „Savo gyvenimą ir darbus skyriau Lietuvos laisvinimui, atstovavimui ir viešinimui“, – sakė šviesaus atminimo P.Povilaitis.

Jo atminimas liks ir Šakių rajono Zyplių dvare, kambaryje, kur stovi jo dovanoti baldai, knygos, asmeniniai daiktai, o dabar ir deganti atminimo žvakė.

Reiškiu nuoširdžią užuojautą velionio artimiesiems ir bendražygiams. Te ilsisi rankos ir širdis, o mintys būna gyvos ateinančių kartų prasminguose darbuose!

Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.