Prasideda maudymosi sezonas

Pra­si­de­da va­sa­ra, o su ja – ir mau­dy­mo­si se­zo­nas. Jis Lie­tu­vo­je ofi­cia­liai pra­si­de­da bir­že­lio 1 die­ną ir trunka iki rugsėjo 15 dienos.

Vilkaviškio  rajono savivaldybės administracija šiais metais organizuoja Vištyčio ir Paežerių ežerų van­dens ko­ky­bės ste­bė­se­ną. Van­dens ty­ri­mus kas 2 savaitės at­liks atestuota UAB „Vilkaviškio vandenys“ laboratorija pagal Savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą grafiką. Iš viso bus atlikti 9 tyrimai. Mau­dyk­lų vandens ko­ky­bės ste­bė­se­nos programa vykdoma va­do­vau­jan­tis HN 92:2007 „Pap­lū­di­miai ir jų mau­dyk­lų van­dens ko­ky­bė“ ir yra finansuojama Visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos lėšomis. Pir­ma­sis ty­ri­mas jau at­lik­tas šių me­tų ge­gu­žės 22 die­ną.  Van­dens ko­ky­bė ati­tin­ka vi­sus ke­lia­mus rei­ka­la­vi­mus, tad ga­li­ma sau­giai maudytis.

Rekomenduojame gyventojams maudytis tiktai gerai žinomose arba nuolat stebimose maudyklose, kur vandens kokybė yra gera ir nuolat tiriama. Poilsiautojai prie vandens taip pat turėtų laikytis asmens higienos ir elgesio kultūros, neplauti autotransporto priemonių, nemaudyti gyvūnų.

Taip pat primename, kad Paežerių ir Vištyčio ežerų paplūdimių teritorijos yra paskelbtos nerūkymo zonomis, todėl prašome poilsiautojų laikytis nustatytos tvarkos ir saugoti savo bei kitų sveikatą.

Kvie­čia­me gyventojus sek­ti skel­bia­mą in­for­ma­ci­ją ir atkreipiame dėmesį į tai, kad apie maudyklų vandens kokybę, trumpalaikės taršos ar išskirtinių situacijų atvejus visuomenė bus informuojama per visą maudymosi sezoną spaudoje ir Savivaldybės interneto svetainės www.vilkaviskis.lt naujienų skyrelyje.

L. e. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos

Socialinės paramos ir  sveikatos priežiūros

skyriaus vedėjo pareigas Dženita Sabašinskienė

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.