Informacija apie 2018 m. spalio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje priimtus sprendimus

Š. m. spalio 26 d. Vilkaviškio rajono savivaldybės posėdžių salėje vyko Tarybos posėdis, kurio metu priimti sprendimai 14 klausimų – pritarta 2018 metų biudžeto pakeitimui, priimti sprendimai dėl nekilnojamojo turto pardavimo nekilnojamųjų daiktų viešajame aukcione, turto perdavimo pagal turto patikėjimo sutartį bei nekilnojamojo turto numos viešo konkurso būdu, pritarta nuostatų pakeitimams, priimti sprendimai kitais rajono gyventojams aktualiais klausimais.

Posėdyje dalyvavo 22 tarybos nariai. Posėdžio pradžioje kartu su Tarybos nariais pasidžiaugta, kad po 12 metų pertraukos Vilkaviškio rajono savivaldybė buvo apdovanota svarbiausiu Lietuvoje savivaldos apdovanojimu „Auksine krivūle” už lyčių lygybės skatinimą mūsų rajone. Vėliau patvirtinus darbotvarkę, pradėti svarstymai.

Patvirtintas vienas svarbiausių dokumentų – Savivaldybės Strateginis plėtros planas

Tarybos posėdyje buvo patvirtintas ilgalaikis strateginio planavimo dokumentas – Vilkaviškio rajono savivaldybės 2019–2027 metų strateginio plėtros planas (toliau – Strateginis plėtros planas). Strateginis plėtros planas yra vienas svarbiausių dokumentų, skirtas aplinkos, socialinei ir ekonominei raidai Vilkaviškio rajono teritorijoje numatyti. Šis dokumentas yra būtinas tolygiam rajono vystymuisi ir bus pagrindas Savivaldybės administracijai planuojant visus rajono plėtros darbus artimiausių 8-erių metų laikotarpyje.

Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija kartu su VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centru Planą pradėjo rengti praėjusių metų lapkričio mėnesį. Aktyvus plano rengimas vyko 10 mėnesių, t. y., iki š. m. rugpjūčio mėnesio. Plano projektui parengti buvo sudarytos penkios darbo grupės, kuriose dalyvavo apie 60 deleguotų asmenų.

Strateginio plėtros plano parengimo tikslas – parengti suinteresuotųjų pusių poreikius atitinkantį strateginį plėtros planą, tokiu būdu sudarant prielaidas panaudoti vietos valdžios, vietos bendruomenės ir verslo ryšius ir pagerinti Vilkaviškio rajono savivaldybės socialinę ir ekonominę būklę.

Patvirtintame dokumente pateikiama vidaus ir išorės aplinkos analizė, Savivaldybės plėtros vizija, Savivaldybės plėtros prioritetai ir tikslai bei juos įgyvendinantys uždaviniai. Plėtros plane taip pat numatomi tikslų ir uždavinių vertinimo kriterijai, jų matavimo vienetai ir reikšmės, pagal kuriuos bus vertinama per tam tikrą laiką pasiekta pažanga ir nauda Savivaldybės bendruomenei. Savivaldybės strateginio plėtros plano įgyvendinimo svarbiausios nuostatos, taip pat svarbiausių priemonių (investicinių projektų) sąrašas.

Parengtą Savivaldybės Strateginį plėtros planą Tarybos nariams pristatė Investicijų, strateginio planavimo ir vietinio ūkio skyriaus vedėjas Simas Šlekys, o į iškilusius klausimus atsakė Strateginį plėtros planą rengusios įmonės – VšĮ Mokslinių ir taikomųjų projektų centro direktorius Algimantas Venckus. Pastarojo teigimu, patvirtintas Strateginis plėtros planas yra paremtas išsamios Savivaldybės vidaus ir išorės aplinkos analizės rezultatais, o jame nustatyti prioritetiniai rajono plėtros ir Savivaldybės veiklos tikslai bei uždaviniai bus orientuoti į kryptingą ir darnią rajono plėtrą, jos suderinamumą su Marijampolės regionu ir visos šalies vystymuisi.

Patvirtinus Strateginį plėtros planą pagrindinis uždavinys – siekiamybė įgyvendinti užsibrėžtus plėtros prioritetus ir strateginius tikslus.

Pakeisti nevyriausybinių organizacijų nuostatai

Taryba pritarė sprendimo projektui, kuriuo buvo pakeisti Vilkaviškio rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų tarybos (toliau NVO taryba) nuostatai. Pasikeitė NVO tarybos tikslas, koregavosi veiklos sritys, atsirado nauja nuostata, kuri numato NVO tarybos narių įgaliojimų nutrūkimo atvejus. Taip pat pakeista NVO tarybos sudarymo formuluotė. Taryba bus sudaroma laikantis pariteto (lygaus šalių atstovavimo) principo. Ją sudarys 12 narių, iš kurių 6 – Savivaldybės institucijų atstovai, 6 – nevyriausybinių organizacijų, veikiančių Vilkaviškio rajono savivaldybės teritorijoje, atstovai. Nuo šiol Savivaldybės Administracijos direktorius deleguos iš Savivaldybės administracijos ir (ar) Savivaldybės įstaigų 3 asmenis (buvo 5). Pasipildė Savivaldybės tarybos deleguojamų atstovų skaičius. Savivaldybės Biudžeto, finansų, ekonomikos ir verslo, Plėtros ir ūkio vystymo bei Sveikatos apsaugos ir socialinių reikalų komitetai deleguos po 1 atstovą.

Pritarta projekto įgyvendinimui

Taryba pritarė sprendimui, kuriuo bus sudarytos sąlygos gauti finansinę paramą projektui „Vilkaviškio kultūros centro infrastruktūros atnaujinimas, siekiant aukštesnės kultūros paslaugų kokybės, prieinamumo ir interaktyvumo“ įgyvendinti. Projekto įgyvendinimo metu planuojama atlikti dalies patalpų remontą, atnaujinti salės ir scenos įgarsinimo sistemą, scenos apšvietimo sistemą, scenos kėlimo mechanizmų automatizavimą, scenos užuolaidas, kino ir salės erdvinio garso sistemą. Taip pat numatyta nupirkti mobilią sceną, kuri bus naudojama mažojoje salėje ar lauko renginių metu. Projekto vertė –  apie 1153252,57 Eur, iš jų ES lėšos sudaro 807276,80 Eur, iš Savivaldybės biudžeto skiriama – 30 proc. nuo bendros projekto vertės –  345975,77 Eur.

Gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimai

Pritarta Kybartų, Šeimenos, Vilkaviškio seniūnijų gatvių geografinių charakteristikų pasikeitimams.

Pakeistos Kybartų seniūnijos Šiaudiniškių kaimo Mokyklos, Šeimenos seniūnijos Paežerių kaimo Vytauto ir Dvaro, Vilkaviškio seniūnijos Vilkaviškio miesto Žemaitės gatvių geografinės charakteristikos.

Pasikeitė Vilkaviškio miesto teritorijos ribos, Vilkaviškio miestui priskirta dalis Osijos k. bei Mažųjų Būdežerių k. teritorijos su esamomis gatvėmis. Kai kurių gatvių pavadinimai Vilkaviškio mieste jau buvo įregistruoti, todėl buvo būtina juos pakeisti. Vilkaviškio rajono savivaldybės Šeimenos seniūnijos Osijos kaimo Šiaurės gatvei suteiktas Pergalės g. pavadinimas, Šeimenos seniūnijos Mažųjų Būdežerių kaimo Serbentų gatvei suteiktas Šaltinio g., Šiaurė g. – Šarkų g., Gandrų g. – Žiedų g., Obelų g. – Karklų g., Riešutų g. – Lazdynų g. pavadinimas.

Švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemoje – pasikeitimai

Taryboje taip pat patvirtintas biudžetinių švietimo įstaigų vadovų darbo apmokėjimo sistemos aprašo priedo pakeitimas. Pakeisti švietimo įstaigų vadovų pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientai ir pareiginės algos pastoviosios dalies didinimo procentas.

Leista nuomotis transporto priemonę

Tarybos nariai nusprendė leisti Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijai nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį ne ilgesniam kaip 2 metų laikotarpiui vieną lengvąjį automobilį, iš Vilkaviškio rajono savivaldybės 2018 m. biudžete Savivaldybės administracijai patvirtintų transporto priemonėms įsigyti asignavimų. Vilkaviškio rajono savivaldybės administracija, gavusi leidimą, 2018 metais planuoja nuomotis pagal veiklos nuomos sutartį vieną lengvąjį automobilį, ne brangesnį nei 17 377 Eur (be PVM). Automobilis būtų skirtas Savivaldybės administracijos nuostatuose numatytoms funkcijoms vykdyti.

Patvirtintas protokolinis sprendimas

Vilkaviškio rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo priimtas protokolinis sprendimas, kad Taryba sutinka iš Kelių direkcijos perimti savo nuosavybėn valstybinės reikšmės kelių ruožus, reikalingus Vilkaviškio autobusų stoties rekonstravimo projektui įgyvendinti. Savivaldybė įsipareigojo savo nuosavybėn perimti kelio Nr. 185 ir kelio 5106 ruožus: valstybinės reikšmės kelio Nr. 185 ruožą nuo 0 km iki 2,3 km, kuriam suteiktas Vytauto gatvės pavadinimas ir kelio Nr. 5106 ruožą nuo 0 iki 1,7 km, kuriam suteiktas Kapų g. pavadinimas.

Šis protokolinis sprendimas leidžia pradėti minėtų kelių ruožų perdavimo procedūras, o kitame Tarybos posėdyje bus svarstomas sprendimo projektas dėl bendradarbiavimo sutarties su Kelių direkcija pasirašymo.

 

 

Vilkaviškio savivaldybės informacija

Jums gali patikti

Komentavimas negalimas