Marijampolės regiono plėtros taryba pritarė siūlymams dėl Marijampolės regiono specializacijos

2017 m. gruodžio 6 d. Marijampolėje vyko Marijampolės regiono plėtros tarybos (toliau – Taryba) posėdis, kuriam pirmininkavo Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas. Posėdyje buvo svarstoma 11 klausimų, priimti 8 sprendimai, susiję su 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimu ir įgyvendinimu, atstovų delegavimu atstovauti regionui įvairiose organizacijose bei Marijampolės regiono specializacijos krypčių nustatymu.

Posėdyje buvo priimtas svarbus viso regiono mastu sprendimas– Marijampolės regiono specializacijos krypčių nustatymas. Dar 2017 m. birželio 6 d. Taryba vykusiame posėdyje, priėmė sprendimą – dalyvauti, kuriant regiono specializacijos kryptis. Tarybos pirmininkas Metas Ražinskas posėdyje akcentavo, kad Vyriausybės programoje yra numatyta stiprinti regionus, todėl būtina išskirti regionų prioritetines plėtros kryptis, taip formuojant aktyvesnius, ekonomiškai pajėgius, išskirtinius regionus bei užtikrinti veiksmingesnį viešųjų lėšų naudojimą ir skatinti privačių investicijų pritraukimą į kiekvieną regioną, atsižvelgiant į regiono išskirtinumą. Regiono specializacijos krypčių ieškojimo ir nustatymo proceso efektyvumo užtikrinimui buvo sudaryta darbo grupė, kuriai vadovavo ir didelį indėlį į šį darbą įdėjo Tarybos socialinis ir ekonominis partneris – Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Marijampolės filialo direktorius Evaldas Ulevičius. Diskutuojant su regiono verslininkais, socialiniais – ekonominiais partneriais, savivaldybių merais buvo ieškoma atsakymų, kokius ūkio sektorius vystant galėtų išsiskirti Marijampolės regionas. Buvo išskirtos 4 pagrindinės Marijampolės regionui aktualios specializacijos kryptys – maistas, mediena, metalas, mokslas. 3 M,  t. y. maistas, mediena, metalas derinama su atitinkamos kvalifikacijos specialistų paruošimu regione, viską kartu apjungiant į vieningą modulį/klasterį 4 M. Šis Marijampolės regiono specializacijos modelis ir jo vizualizacija 2017 m. lapkričio 20 d. buvo pristatyta Vidaus reikalų ministerijos, Finansų, Švietimo ir Ūkio viceministrams. Tarybos posėdyje Tarybos nariai vienbalsiai pritarė pateiktam specializacijos krypčių modeliui ir ragino šį darbą tęsti, realizuojant 4 M projektą, bendradarbiaujant su ministerijomis, savivaldos ir verslo atstovais, ieškant finansavimo galimybių jo įgyvendinimui.

Taryba sprendimais pakeitė 3 priemonių Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“, Nr. 09.1.3-CPVA-R-725 „Neformaliojo švietimo infrastruktūros tobulinimas“ ir Nr. 05.4.1-CPVA-R-302 „Aktualizuoti savivaldybių kultūros paveldo objektus“Marijampolės regiono projektų sąrašus. Pagal priemonę Nr. 08.2.1-CPVA-R-908 „Kaimo gyvenamųjų vietovių atnaujinimas“regiono projektų sąrašas buvo papildytas 3 projektais, pagal kuriais planuojama sutvarkytiŠakių rajone Kudirkos Naumiesčio, Gelgaudiškio ir Lukšių miestelių gyvenamąją aplinką, įrengiant rekreacines zonas, sutvarkant miestelių aikštes, šaligatvius ir kitą nusidėvėjusią infrastruktūrą. Pagal kitas 2 priemones buvo patikslinta sąrašuose esanti projektų informacija.

Taryba pritarė Marijampolės regiono plėtros plano 2014–2020 metams pakeitimui. Planepakeistas projektas,planuojamas įgyvendinti pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonę„Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ kitu projektu. Atlikus pakeitimus, Šakių rajono savivaldybės administracija teiks projektą,,Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra Šakių rajone”.  Plane atlikti Šakių rajono ir Kazlų Rūdos savivaldybių administracijų projektų,planuojamų įgyvendinti pagalpriemonę„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo prieinamumo didinimas“ pakeitimai. Taip pat Planas buvo papildytas 3 regioniniais projektais, kurie bus įgyvendinami pagal priemonę „Sveikos gyvensenos skatinimas regioniniu lygiu“.

Pasikeitus Tarybos sudėčiai, posėdyje Taryba išrinko naują kandidatąį 2014–2020 metų Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos stebėsenos komiteto Lietuvos Respublikos delegaciją. Vietoj buvusio Tarybos nario Tautvydo Šukio, į pakaitinio asmens pareigas paskirtas Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis.Atlikti pakeitimai ir Marijampolės regiono integruotos teritorijų vystymo programos įgyvendinimo koordinavimo darbo grupės sudėtyje, vietoj buvusio Tarybos nario T.Šukio, paskiriant Tarybos pirmininko pavaduotoją, Šakių rajono savivaldybės mero pavaduotoją – Bernardiną Petrą Vainių.

Taryba, atsižvelgdama į  Lietuvos savivaldybių asociacijos kreipimąsi, patvirtino kandidatą, kuris galėtų būti deleguojamas į regionines architektūros tarybas.Tarybos sprendimu, į regioninę architektūros tarybą deleguotas Kazlų Rūdos savivaldybės administracijos Teritorijų planavimo skyriaus vedėjas – vyriausiasis architektas Gediminas Šinkūnas.Vadovaujantis Lietuvos Respublikos architektūros įstatymo nuostatomis, regioninės architektūros tarybos steigiamos architektūros, teritorijų planavimo, nekilnojamojo architektūrinio ir urbanistinio paveldo sričių ir kitiems su architektūra susijusiems klausimams nagrinėti, rekomendacijoms teikti ir pasiūlymams valstybės ir savivaldybių institucijoms, priimančioms su architektūra susijusius sprendimus, teikti, taip pat architektūros kokybei vertinti.

Posėdyje buvo apsvarstytas klausimas dėl Vyriausybės atstovų institucijos veiklos tobulinimo bei optimalaus Vyriausybės atstovų skaičiaus nustatymo. Buvo diskutuojama dėl numatomo Lietuvos Respublikos savivaldybių administracinės priežiūros įstatymo pakeitimo, pagal kurį planuojamas Vyriausybės atstovų skaičiaus mažinimas – po 1 Vyriausybės atstovą 2 apskritims. Posėdžio dalyviainepritarė tokioms Įstatymo projekto nuostatomis, kadangi Vyriausybės atstovybių centralizavimas apsunkintų savivaldybių administracinę priežiūrą ir savivaldybėms būtinų teisinių konsultavimo procedūrų teikimą. Tarybos narių sprendimu, bus parengti kreipimaisi dėl pateikto Įstatymo projekto Vidaus reikalų ministerijai, Lietuvos savivaldybių asociacijai ir Seimo komitetui.

Posėdžio metu Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos Marijampolės apskrities skyriaus vedėja Jurgita Mitrulevičienė apžvelgė 2014–2020 metų laikotarpio Europos Sąjungos fondų regioninių projektų planavimo ir įgyvendinimo situaciją.Jurgita Mitrulevičienė pateikė informaciją apie suplanuotas regione lėšas ir pasirašytas sutartis pagal kiekvieną savivaldybę,apie paskelbtus kvietimus teikti projektinius pasiūlymus. Taip pat buvo atkreiptas dėmesys,  kad rengiamuose dokumentuose būtų atsakingai planuojamos siekiamų rodiklių reikšmės, kurias pareiškėjai, įgyvendinę projektus, privalės pasiekti.Skyriaus vedėja J. Mitrulevičienė pabrėžė, kad 2018 metai savivaldybėms bus ypatingai darbingi, kadangi prasidės projektų įgyvendinimas.

Regioninės plėtros departamento prie Vidaus reikalų ministerijos

Marijampolės apskrities skyriaus informacija 

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

X