Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atranka

Kviečiame dalyvauti projekto ,,Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atrankoje. Projekto partnerių atranka organizuojama siekiant įgyvendinti 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 8 prioriteto „Socialinės įtraukties didinimas ir kova su skurdu“ įgyvendinimo priemonę Nr.08.1.1-CPVA-V-427 „Institucinės globos pertvarka: investicijos į infrastruktūrą“.

Paraiškos priimamos iki birželio 1 d. 17.00 val. darbo dienomis nuo 8 val. iki 17 val. (penktadieniais – iki 15 val. 45 min.) Marijampolės savivaldybės administracijoje, Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1, I aukštas, 1 arba 2 langelis užantspauduotame voke, ant kurio užrašytas Konkurso pavadinimas „Projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių atrankos konkursui“. Jeigu Paraiška siunčiama paštu ar per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo ar pateikimo siųsti data turi būti ne vėlesnė kaip konkurso skelbime nurodyta galutinė paraiškų pateikimo data.

Paraiškos, pateiktos po birželio 1d. 17.00 val. nebus vertinamos.

Projekto partnerių atrankoje gali dalyvauti biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, asociacijos, religinės bendruomenės ar bendrijos, labdaros ir paramos fondai.

Projekto veikla, kuriai vykdyti bus atrenkami projekto partneriai – apsaugoto būsto paslaugų teikimas. Tai asmens apgyvendinimas ir pagalbos suteikimas namų aplinkoje, reikalingų paslaugų organizavimas bendruomenėje, siekiant kompensuoti, atkurti, ugdyti, palaikyti ir plėtoti asmens socialinius ir savarankiško gyvenimo įgūdžius. Paslaugos turinys nurodytas Socialinių paslaugų kataloge.

Informacija ir konsultacijos teikiamos Marijampolės savivaldybės administracijos Socialinių paslaugų skyriuje, tel. (8 343) 90018, atsakingas asmuo Svajonė Rainienė, el. paštas [email protected].

Nuorodos į dokumentus:

  1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2014 m. vasario 14 d. įsakymas Nr. A1-83 ,,Dėl Perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems ir likusiems be tėvų globos vaikams 2014-2020 metų veiksmų plano patvirtinimo“ https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/e4169490984411e3aad2c022318814db/asr
  1. Marijampolės savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 19 d. įsakymas Nr. DV-235 „Dėl projekto „Socialinių paslaugų infrastruktūros tinklo sukūrimas ir plėtra asmenims, turintiems proto ir (arba) psichikos negalią“ partnerių socialinėms paslaugoms organizuoti ir teikti atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://teisineinformacija.lt/marijampole/Default.aspx?Id=3&DocId=53935
  2. Paraiškos forma

Marijampolė savivaldybės administracijos
Socialinių paslaugų skyrius

Jums gali patikti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

Rekomenduojami video:

TAIP PAT SKAITYKITE