Projektuotojams ir statytojams nauji reikalavimai. Atkreipkite dėmesį

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento (toliau – Marijampolės departamentas) specialistai primena, kad nuo 2017 m. sausio 1 d. projektuotojai techninio projekto bendrojoje dalyje privalo nurodyti visus visuomenės sveikatai galinčius turėti įtakos veiksnius ir sudaryti šių veiksnių laboratorinių tyrimų programą, kuri turi būti įgyvendinta statybos užbaigimo etape. Tokie reikalavimai nustatyti Statybos techniniuose  reglamentuose STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ bei STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“. Laboratorinių matavimų programa turi būti techninio projekto bendrojoje dalyje. Marijampolės departamento specialistai, vadovaudamasis šių reglamentų nuostatomis, informacinėje sistemoje „Infostatyba“ tikrina projektų sprendinius, siekdami užtikrinti, kad nebūtų pažeisti visuomenės sveikatos saugos reikalavimai dėl triukšmo, kvapų, cheminių medžiagų (teršalų), nejonizuojančiosios spinduliuotės, infragarso ir žemo dažnio garsų, žmogaus kūną veikiančių vibracijos lygių, mikroklimato. Specialistai susisteminę pirmo pusmečio duomenis pastebi, kad padaugėjo statinio projektavimo dokumentų tikrinimo išvadų, kai statinio projekto sprendiniai neatitinka visuomenės sveikatos saugos teisės aktų reikalavimų. Statybos užbaigimo metu, statytojai kartu su prašymu patvirtinti deklaraciją apie statybos užbaigimą, Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos turi pateikti ir Marijampolės departamento išvadas:

  • dėl geriamojo vandens kokybės tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams (geriamojo vandens tyrimas neprivalomas, kai prisijungiama prie komunalinių inžinerinių tinklų);
  • dėl tyrimų apimties atitikties laboratorinių matavimų programai ir šių tyrimų rezultatų atitikties visuomenės sveikatos saugą reglamentuojančių teisės aktų nustatytiems reikalavimams.

Techniniame projekte numatyti veiksnių matavimai privalo būti atlikti tik atestuotų ar akredituotų atitinkamiems tyrimams subjektų.

Laboratorinių matavimų programos sudarymo klausimais galima konsultuotis su Marijampolės departamento specialistais tel. (8 343)59 297.

Nacionalinio visuomenės sveikatos centro

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Marijampolės departamentas

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.