Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė nauja tarybos narė – Rasita Grincevičienė

2017 m. rugsėjo 29 d. rajono savivaldybės tarybos posėdyje prisiekė nauja tarybos narė – Rasita Grincevičienė, kuri atsiradus laisvai vietai dirbs Ūkio ir verslo komitete. Laisva vieta atsirado, nes tarybos narės pareigas ėjusi  Violeta Simonavičienė nuo rugpjūčio 21 d. pradėjo dirbti savivaldybės mero patarėja.

Tarybos posėdžiu taip pat pritarta 59 projektams, kuriais Kriūkų seniūnijos vykdomos gyventojų bendrosios kultūros ugdymo funkcijos perduotos vykdyti Kriūkų mokyklai-daugiafunkciam centrui, patvirtinti Jaunimo reikalų tarybos nuostatai, pakeista Jaunimo reikalų tarybos sudėtis, patvirtinta Studijų rėmimo komisija, sudaryta 3 metams Narkotikų kontrolės komisija. Patvirtinta savižudybių prevencijos darbo grupė ir jos veiklos reglamentas, patvirtinti Reagavimo į suaugusių savižudybių riziką bei Reagavimo į vaikų (mokinių) savižudybių riziką Šakių rajone algoritmai. Pakeistas gatvės pavadinimas, patikslintas Kelių priežiūros ir plėtros programos 2017 metams objektų sąrašas, papildyta Mokėjimo už socialines paslaugas tvarka.

Pritarta Šakių rajono savivaldybės ir „Žiburio“ labdaros ir paramos fondo bendradarbiavimo sutarčiai, pritarta Šakių rajono savivaldybės ir Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos Pagėgių rinktinės bendradarbiavimo susitarimui. Patvirtintas Nevyriausybinių organizacijų socialinių projektų rėmimo iš rajono savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašas. Pasikeistos 2017-2019 metų strateginio veiklos plano 01, 04, 06, 07, 08, 11, 12, 13, 14 programų antrosios lentelės. Pripažinti netekusiais galios „Dėl pritarimo diegti rajono savivaldybės administracijoje kokybės vadybos sistemą, „Dėl projekto „Paslaugų ir asmenų aptarnavimo kokybės gerinimas Šakių rajono savivaldybės administracijoje“, „Dėl pritarimo projektui „Globos namų įkūrimas Voniškiuose“ sprendimai. Patvirtinti priemonės 08.1.-CPVA-R-407 „Socialinių paslaugų infrastruktūros plėtra“ projektų idėjų ir koncepcijų konkurso atrankos kriterijai, pritarta projektui „Modernių ir saugių erdvių kūrimas Šakių rajono ugdymo įstaigoje“. Patvirtinta Visuomenės dalyvavimo kraštovaizdžio formavime programa, įgyvendinant „Draugystės parkai-2“ ir „Draugystės parkai-3“ projektus, pritarta projektui Šakių rajono pirminės asmens sveikatos priežiūros veiklos efektyvumo didinimas. Nuspręsta organizuoti viešą konkursą Gelgaudiškio dvaro sodybos operatoriaus atrankai. Pritarta 2017 metų biudžeto patikslinimui, Juozo Domeikos šalpos fondo atleidimui nuo žemės nuomos mokesčio už 2017 metus bei VšĮ „MOTORSPORT LT“ atleidimui nuo žemės mokesčio 2017 metais.

Nuspręsta padidinti įstatinį kapitalą UAB „Šakių šilumos tinklai“, nutraukti panaudos sutartį su Marijampolės apskrities vyriausiuoju policijos komisariatu. Pakeistas Nuolatinės turto nuomos konkurso komisijos pirmininkas, pritarta, kad juo bus Bernardinas Petras Vainius.

Pritarta ikimokyklinio ugdymo grupių steigimui Lukšių Vinco Grybo gimnazijoje, Šakių „Varpo“ mokykloje ir Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pagrindinio ugdymo skyriuje, Slavikų pagrindinėje mokykloje, Žvirgždaičių progimnazijoje, Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijoje, Kriūkų mokykloje-daugiafunkciame centre, Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre, Paluobių mokykloje – daugiafunkciame centre, Plokščių mokykloje – daugiafunkciame centre. Nuspręsta steigti pailgintas dienos grupes Žvirgždaičių progimnazijoje, Lekėčių mokykloje-daugiafunkciame centre, Gelgaudiškio pagrindinėje mokykloje.

Nuspręsta deleguoti dvejų metų kadencijai į Šakių miesto vietos veiklos grupės valdybą Martiną Eimutį, Rasitą Grincevičienę, Manąs Paketurį, patvirtintas Verslo plėtros tarybos veiklos reglamentas, suteikta beprocentė paskola Valensui Balsevičiui. Patikslinta darbo grupės, tarybos veiklos ataskaitų rengimui, sudėtis. Skirtos savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai ir direktoriui po 50 proc. pareiginės algos dydžio priemokos.

Posėdžio pabaigoje tarybos nariai Irena Haase, Ramūnas Kaunas, Dinara Gudaitienė, Juozas Puodžiukaitis, Rima Rauktienė pateikė paklausimus į kuriuos turi būti atsakyta kito savivaldybės tarybos posėdžio metu.

Visi rajono savivaldybės tarybos sprendimai yra paskelbti savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt  (meniu punktas „Teisinė informacija“, „Teisės aktai“).

Parengė

Rajono savivaldybės tarybos sekretorė

Inga Kanapeckienė

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.