Savivaldos finansavimo projekcijos

Lapkričio 6 dieną šakių meras dalyvavo nuotoliniame Lietuvos savivaldybių asociacijos (LSA) tarybos posėdyje, kurio metu buvo aptariamas ateinančių metų biudžeto projektas.
„Biudžeto projektą pristatęs finansų viceministras Darius Sadeckas, reaguodamas į besikeičiančią pandemijos situaciją užsiminė, kad šiuo metu vyriausybė darytų kitokį biudžetą… Labai suklusau, nes situacija vis labiau panašėja į 2008 metų pabaigą, kai nueinanti vyriausybė ignoravo būsimos krizės ženklus.
Viceministras pristatė valstybės skolos dinamiką ir jos valdymo scenarijus (1 paveikslėlis), tai todėl tokios projekcijos savivaldybėms būsimajame biudžete ir siūlomos (2 paveikslėlis).
Savivaldybių biudžetų pajamos 2021 metais iš visų pajamų šaltinių sudarys 3,56 mlrd. eurų ir lyginant su 2020 m. jos didės 8,6 proc.
Tačiau šis augimas susidaro dėl savivaldybėms skiriamų dotacijų ženklaus padidėjimo, o savivaldybėms prognozuojama lėšų suma savarankiškoms funkcijoms vykdyti 2021 m. sumažės net 98,1 mln. eurų (palyginamosiomis sąlygomis).
Be to, į dotacijų augimą yra įskaičiuota 132 mln. eurų dotacija, numatyta savivaldybių negautoms 2020 m. planuotoms pajamoms kompensuoti. Šias lėšas savivaldybės galės naudoti tik 2020 m. gautų trumpalaikių paskolų grąžinimui, o ne savo funkcijoms finansuoti, todėl realus savivaldybių biudžetų padidėjimas sudarys tik 4,6 proc.
Didžiausia problema yra prognozuojamų pajamų, skirtų savarankiškoms savivaldybių funkcijoms, mažėjimas 5,6 proc.
Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymas numato šimtaprocentinį šių prognozuojamų pajamų mažėjimo kompensavimą, tačiau 2021 m. projekte kompensavimas nėra numatytas, remiantis įstatyme įteisinta išimtimi, kad savivaldybių pajamų mažėjimas ekonomikos sunkmečio metu gali būti kompensuojamas tik iš dalies. LSA nuomone, ši išimtis neturėtų būti taikoma, kadangi 2021 metams pagal Ekonominės raidos scenarijų numatomas 3,3 proc. BVP augimas.
Atsižvelgiant į tai LSA nutarė:
1. Siūlyti Projekto 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą visų savivaldybių biudžetams tenkančią GPM dalį bei kintamąją GPM dalį padidinti 2,82 procentinio punkto, siekiant kompensuoti prognozuojamą 2021 metams 98,1 mln. eurų savivaldybių biudžetų pajamų sumažėjimą ir išlaikyti savivaldybių savarankiškų funkcijų finansavimą bent jau 2020 m. lygyje.
2. Siūlyti Projekto 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą visų savivaldybių biudžetams tenkančią GPM dalį bei kintamąją GPM dalį padidinti 1,58 procentinio punkto, siekiant kompensuoti centrinės valdžios sprendimais 55,1 mln. eurų padidintas savivaldybių biudžetų išlaidas:
2.1. 2020 metams buvo padidintos savivaldybių biudžetų išlaidos, pvz., minimaliai mėnesinei algai iki 607 eurų padidinti ir kt. (iš viso 39,9 mln. eurų papildomos išlaidos). Šių išlaidų nebuvo numatyta kompensuoti, vadovaujantis Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo (toliau – Metodikos įstatymas) pakeitimu, kuris galioja tik 2020 metams.
2.2. 2021 m. 14,2 mln. eurų išaugs savivaldybių išlaidos ikimokykliniam ugdymui dėl nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. padidintų ikimokyklinio ugdymo mokytojų atlyginimo koeficientų.
2.3. Mokinių, kurie mokosi pagal pradinio ugdymo programą antroje klasėje, nemokamo maitinimo nevertinant pajamų gamybos išlaidoms finansuoti iš savivaldybių biudžetų 2021 metais papildomai prireiks apie 1,0 mln. eurų.
3. Siūlyti Projekte numatyti finansinį rodiklį verslo plėtros sąlygoms gerinti, kurio dydis sudarytų 9,27 mln. eurų (0,5 proc. nuo valstybės biudžetui tenkančios GPM dalies).
Būtų tikslinga išsaugoti šio rodiklio, kuris pradėtas taikyti tik 2020 m., tęstinumą, kitaip rodiklio įvedimas nepasieks tikslo – motyvuoti savivaldybes skatinti verslo plėtrą.
4. Siūlyti pakeisti Metodikos įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 1 punkto a papunktyje esančią formulę, joje vietoje koeficiento 0,3 įrašant koeficientą 0,2, bei 0,45 mln. eurų suma arba 0.01 procentinio punkto padidinti Projekto 2 straipsnio 1 dalies 1 punkte nustatytą visų savivaldybių biudžetams tenkančią GPM dalį ir pastoviąją GPM dalį.
5. Siūlyti išbraukti Projekto 3 straipsnio 4 dalį, taip paskatinant savivaldybes racionaliau ir taupiau naudoti iš valstybės biudžeto skiriamas specialiąsias tikslines dotacijas.
6. Siūlyti pakoreguoti Projekto 2 straipsnio 1 dalies 4 punktą bei Projekto 5 priedą, numatant šimtaprocentinį valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų finansavimą. Būtina papildomai numatyti specialiosios tikslinės dotacijos lėšų šioms funkcijoms finansuoti:
6.1. žemės ūkio funkcijoms – 5,73 mln. eurų.
6.2. švietimo pagalbos mokiniui ir pedagoginei psichologinei pagalbai – 20 mln. eurų.
6.3. 2020 m. birželio 30 d. priimto Švietimo įstatymo Nr. I-1489 5, 14, 21, 29, 30, 34 ir 36 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 451 straipsniu įstatymo Nr. XIII-3268 įsigaliojimo veikloms užtikrinti ir sąlygų įtraukiam ugdymui sudaryti – 27,7 mln. eurų.
7. Siekiant padidinti savivaldybių skolinimosi galimybes, siūlyti papildyti Projekto 13 straipsnio 1 dalį 12 punktu, numatant įgalioti Finansų ministeriją steigti Savivaldybių paskolų ir garantijų mechanizmą, šiam tikslui skiriant 100 mln. eurų.”
– Šakių rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis

Sponsored Video

Jums gali patikti

Atsakyti

Jūsų el. paštas nebus skelbiamas.

TAIP PAT SKAITYKITE